c语言编程练习题:7-202 谁能进图书馆
作者:yunjinqi   类别:    日期:2023-06-04 19:17:34    阅读:236 次   消耗积分:0 分    

image.png

#include <stdio.h>
int main(){
    int a,b,c,d;
    if (scanf("%d %d %d %d",&a,&b,&c,&d)!=EOF){
        // 两人一起进
        if (c>=a && d>=a){printf("%d-Y %d-Y\n",c,d);printf("huan ying ru guan");}
        // 两人都不能进
        if (c<a && d<a){printf("%d-N %d-N\n",c,d);printf("zhang da zai lai ba");}
        // 一人能进,一人不能
        if (c<a && (d>a && d<b)){printf("%d-N %d-Y\n",c,d);printf("%d: huan ying ru guan",2);}
        if (d<a && (c>a && c<b)){printf("%d-Y %d-N\n",c,d);printf("%d: huan ying ru guan",1);}
        // 必须陪同才能一起进
        if (c<a && (d>=b)){printf("%d-Y %d-Y\n",c,d);printf("qing %d zhao gu hao %d",2,1);}
        if (d<a && (c>=b)){printf("%d-Y %d-Y\n",c,d);printf("qing %d zhao gu hao %d",1,2);}
    }
    return 0;
}


版权所有,转载本站文章请注明出处:云子量化, http://www.woniunote.com/article/326
上一篇:c语言编程练习题:7-201 种钻石
下一篇:c语言编程练习题:7-203 拯救外星人